Beci Deresi Islahı Projesi

Genel Haberler

Moderatör: Becili Adminler

Forum kuralları
Genel Haberler
Kullanıcı avatarı
AdemSahin2001
Mesajlar: 2847
Kayıt: 28 May 2008 10:17
Nerelisiniz: Beciköyü
HTML Bilgisi: İyi
Hangi Takımı Tutuyorsunuz: Beci United Spor
eMail: AdemSahin2001@gMail.Com
Konum: AdemSahin2001@gMaiL.Com - The magnificent place of the World and Turkey.
İletişim:

Beci Deresi Islahı Projesi

Mesajgönderen AdemSahin2001 » 01 Kas 2015 15:18

Bu konuyu facebook'ta paylaşın!
Selamünaleykum değerli köylülerimiz. Az önce telefonum çaldı ve Samsun'dan Turan Bey aradı. Beci Deresinin ıslah projesini almış ve haritada böyle bir dere bulamadıklarını, böyle bir yerleşim yeri falan da olmayınca bu derenin nerede olduğunu bulamadıklarını ve Beci deyince de bizim sitemize ulaştıklarını söyledi. Ben de köyümüzün eski isminin beci; yenisinin Çamlıca olduğunu söyleyip dere ve köyün yerleşimi hakkındaki sorularına cevap verdim. Ayrıca yöredeki taş ocakları hakkında ve başka inşaat yerleri ile ilgili bilgi de almak isteyince bizim dozerci eniştenin numarasını verdim ve sonra internetten Beci deresi diye aratınca gerçekten Beci Deresi ıslah projesi diye DSİ nin bir ilanıyla karşılaştım. İşte linki : http://www.doganajans.com.tr/ihale_duyu ... yapim-isi- köyümüze hayırlı uğurlu olsun.

Bu da resmi ilan sayfası : http://www2.dsi.gov.tr/ihaleler/ihalede ... aleID=7673Edit 1 : Daha sonraki 1 yıl içinde ki icraatlarla ilgili 7-8 site buldum resimler de var.

http://www.dsi.gov.tr/haberler/2016/03/ ... .-(-adana-)-b%C3%B6lge-m%C3%BCd%C3%BCr%C3%BC-mevl%C3%BCt-ayd%C4%B1n-mersin-mut-beci-deresi-islah%C4%B1-%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fmalar%C4%B1n%C4%B1-yerinde-i-nceledi


https://ekap.co/arsiv/816336-mersin-mut ... si-islahi/

http://www.cem.gov.tr/erozyon/anasayfa/ ... ?sflang=tr

http://www.larusinsaat.com/new-page-c1z3v

Zonguldak Alaplıda da varmış bir Beci Deresi
http://www.haberler.com/alapli-da-imece ... 90-haberi/


https://www.ihale.net/Ihale/Sartname/2323768/

Beci yöresi yeryüzü şekilleri tezi
https://www.researchgate.net/publicatio ... zellikleri
Google+ Plus ta (+ pılas okunur) Paylaş
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
FoRuMa ReSiM - ViDeO NaSıL EkLeNiR BiLMiYoRSAnIz >> Buraya tıklayınız...


BeciKoyu.Com u BEĞENMEK için TIKLA : >>>

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Kullanıcı avatarı
AbdullahSAHIN
Mesajlar: 2144
Kayıt: 28 May 2008 10:18
Nerelisiniz: Beciköyü
HTML Bilgisi: Kötü
Hangi Takımı Tutuyorsunuz: Beci United Spor
eMail: abdullahsahin@becikoyu.com
Konum: Karaman
İletişim:

Re: Beci Deresi Islahı Projesi

Mesajgönderen AbdullahSAHIN » 05 Kas 2015 10:32

MERSİN MUT BECİ DERESİ ISLAHI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2015/135822
1-İdarenin
a) Adresi : CEMALPASA MAH. ORDU CAD. No:96 01120 SEYHAN/ADANA
b) Telefon ve faks numarası : 3224590590 - 3224532774
c) Elektronik Posta Adresi : dsi6@dsi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı :
22.029,75 metreküp kargir inşaat, 9.045,00 metreküp istifli taş tahkimat, 1 adet köprü ve 669.275,00 metreküp kazı dolgu yapım işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Mersin İli Mut İlçesi sınırları içerisinde yer almaktadır.
c) İşe başlama tarihi :
Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 350 (üçyüzelli) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : DSİ 6. Bölge Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğü Cemalpaşa Mah. Ordu Cad. No:96 01120 Seyhan / ADANA
b) Tarihi ve saati : 26.11.2015 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11/06/2011 tarihli ve 27961 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan "Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği" nde yer alan AIX Grubu İşler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

A. Değerlendirme "fiyat” ile "kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.

A.1.Fiyat puanı(FP)(70PUAN)

Fiyat puanlaması 70 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 70 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; FP = (Fmin / F) x 70 formülü ile hesaplanacaktır. Hesap sonucu bulunan FP (Fiyat Puanı) değeri virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır. Bu formülde;

FP: İsteklinin fiyat puanı,

Fmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,

F: İsteklinin teklif ettiği fiyatı ifade eder.

A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanı (KTP) (30 PUAN)

Geçerli teklif veren istekliler için yapılacak olan kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 30 tam puan üzerinden yapılacak olup puanlamada kullanılacak iş kalemleri tabloda gösterilmiştir. Puanlamada kullanılan her bir iş kalemi için isteklinin teklif ettiğin fiyatın; isteklinin toplam teklif fiyatına olan oranı (Y) hesaplanacak ve bu orana göre tabloda belirtilen puanlar verilecektir. Ara değerler için bulunduğu aralığın alt ve üst sınırları arasında enterpolasyon (ara kestirim) yapılacaktır. Hesap sonucu bulunan Kalite ve teknik değer nitelik puan (KTP) değeri virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİFİN BELİRLENMESİNDE KULLANILACAK FİYAT DIŞI UNSUR OLARAK DEĞERLENDİRMEYE ALINACAK İŞ KALEMLERİ VE PUANLAMA ESASLARI

TABLO
İş Kalemi No. İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması İsteklinin iş kalemi için teklif ettiği bedelin toplam teklif bedeline (F) oranı Verilecek Kalite ve Teknik Değer Nitelik Puanı (KTP)
MBED-1
İdarece İstenilen Dozda(300) Çimento Harcı Kullanılarak Ocak Taşı ile Kargir İnşaat Yapılması% 32,97"a eşit veya daha az ise 0
% 41,21 ise 14,2
% 51,51' a eşit veya daha fazla ise 0

MBED-4
Makine ile Her Cins Küskülük Zeminin Kazılması, Depo veya Dolguya Konulması% 36,54"a eşit veya daha az ise 0
% 45,67 ise 15,8
% 57,09’ e eşit veya daha fazla ise 0Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması için örnek:

MBED-1 iş kalemi için isteklinin teklif ettiği fiyat: 510 TL,

İsteklinin teklif fiyatı( F) : 3500 TL olsun,

Y (% oran) = (İş kalemi için teklif edilen bedel / F) x 100 = (510/3500) *100 = % 14,57 Yukarıdaki tabloya göre isteklinin iş kalemi için teklif ettiği bedelin toplam teklif bedeline oranı % 32,97’den az olduğu için puan alamayacaktır.

A.3. Toplam puan (TP)

Toplam puan, fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.

TP= FP + KTP

B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı DSİ 6. Bölge Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğü Cemalpaşa Mah. Ordu Cad. No:96 01120 Seyhan/Adana adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 6. Bölge Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğü Cemalpaşa Mah. Ordu Cad. No:96 01120 Seyhan / ADANA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,0

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.16.07.2015 tarihli ve 29418 saylı Resmi Gazetede yayımlanan;
“Orman ve Su İşleri BakanlığıDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nce ihale edilecek olan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’ne göre (A) Altyapı işleri grubundaki yapım ihalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliği’nin45.1.1.2. maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan“N”katsayısı “1,00” olarak belirlenmiştir.”
hükmü uyarınca aşırı düşük hesabında kullanılan N katsayısı1,0 olarak alınmıştır. (N=1)
Google+ Plus ta (+ pılas okunur) Paylaş


“Genel Haberler” sayfasına dön

Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir

cron